Tájékoztató a Panel Land SRL által a https://panelland.eu weboldal látogatóitól begyűjtött személyes adatok kezeléséről.

Panel Land SRL, melynek székhelye PUCIOSA, STR.MORILOR, NR.4 tel 0245762852 fax 0245762853, email: office@ panelland.eu.

Adatvédelmi felelős tisztviselő :

Casandrescu Nicoleta
tel: +40784.010.048
e-mail: gdpr@panelland.eu.

 

I. Általános információk

Mi, a Panel Land SRL a Rendelet szerinti adatkezelő minőségben felelősek vagyunk az Öntől begyűjtött személyes adatok kezeléséért. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdései és kérései esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a székhelyünkön vagy e-mailen, a gdpr@panelland.eu címen.

Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelését a Panel Land SRL egyik fő feladatának tekinti.

E dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak a https://panelland.eu/ weboldal használatával összefüggésben történő kezeléséről.

 

II. A feldolgozott személyes adatkategóriák

Ha Ön belép a https://panelland.eu weboldalra, a Panel Land SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyeket közvetlenül a weboldal használatával összefüggésben ad meg, például a kapcsolatfelvételi részben megadott adatokat, valamint a weboldal használati módjával kapcsolatosan megadott adatokat is.

 

III. Az adatkezelés célja és alapja

Ha Ön a weboldal látogatója, a Panel Land SRL a személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 • marketingtevékenységre, illetve a Panel Land SRL által kínált termékek és szolgáltatások vonatkozásában tett kereskedelmi értesítések távolsági kommunikációs eszközökkel (e-mail, sms) történő továbbítására.

Alapok: Adatainak ilyen célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja a hozzájárulását.

Az adatok ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását a Weboldalon elérhető hírlevél feliratkozási űrlap kitöltésével és bejelölésével fejezheti ki. Az ilyen kereskedelmi értesítések fogadásáról való leiratkozáshoz használhatja a kereskedelmi értesítést tartalmazó e-mail/sms végén található lehetőséget.

Az adatoknak ilyen célból történő megadása önkéntes jellegű. Ha Ön megtagadja az adatkezeléshez való hozzájárulását, ez Ön számára nem jár negatív következménnyel

 • a weboldal működésével kapcsolatos különféle elemzések, jelentések elkészítése céljából, a weboldal böngészési élményének javítása céljából.

Alapok: Az Ön adatainak ilyen célból történő kezelése a Panel Land SRL jogos érdekén alapul, mely szerint folyamatosan javítani szeretné a weboldal látogatói számára nyújtott böngészési élményt. Az adatoknak ilyen célból történő megadása önkéntes jellegű. Ha Ön megtagadja az adatok ilyen céllal történő kezelését, ez Ön számára nem jár negatív következménnyel.

 • problémák, panaszok megoldására, valamint a forgalom nyomon követésére és a weboldalon nyújtott böngészési élmény javítására.

Alapok: Az Ön adatainak ilyen célból történő kezelése a Panel Land SRL jogos érdekén alapul, mely szerint biztosítani szeretné a weboldal helyes működését, valamint annak érdekében, hogy folyamatosan javítani tudja a weboldal látogatói számára nyújtott böngészési élményt, akár a különböző megjegyzések, kérdések vagy panaszok megoldása révén is.

Az adatoknak ilyen célból történő megadása önkéntes jellegű. Ha Ön megtagadja az adatok ilyen céllal történő kezelését, ez Ön számára nem jár negatív következménnyel.

 

IV. Az adatkezelés időtartama

Panel Land SRL társaság az Ön személyes adatait csak annyi ideig kezeli, ameddig az a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükséges.

A személyes adatokat marketing célból az Ön hozzájárulásának érvényességi ideje alatt, illetve a hozzájárulása visszavonásáig kezelik.

Ha Ön visszavonja hozzájárulását az adatok marketing célú kezeléséhez, a Panel Land SRL leállítja személyes adatainak e célból történő kezelését, anélkül viszont, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt Ön által kifejezett hozzájárulás alapján végzett adatkezelést.

 

V. Személyes adatok közzététele

Az adatkezelési célok teljesítése érdekében a Panel Land SRL megoszthatja az Ön adatait azokkal a partnerekkel vagy harmadik felekkel, akik a weboldalon keresztül segítenek nekünk (például, IT szolgáltatók) avagy központi/helyi hatóságoknak, példaként az alábbi esetekben:

 • a weboldal kezelésére;
 • a weboldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartására, testreszabására és fejlesztésére;
 • adatelemzés, tesztelés és kutatás végzésére, a felhasználási és tevékenységi tendenciák nyomon követésére, a biztonsági funkciók fejlesztésére és a felhasználók azonosítására;
 • kereskedelmi marketingkommunikáció továbbítására, a jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal;
 • abban az esetben, ha a személyes adatok közlését törvény írja elő stb.

 

VI. Személyes adatok továbbítása

Az Ön által a Panel Land SRL számára megadott személyes adatokat nem adják át az Európai Unión kívüli harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára.

 

VII. Az Ön jogai

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályokban meghatározott feltételek között Önt, mint érintett személyt, az alábbi jogok illetik meg:

 1. Tájékoztatáshoz való jog, azaz jogában áll a személyes adatkezelés tevékenységéről részletes információkat kapni, a fent leírtak szerint;
 2. Hozzáféréshez való jog, azaz jogában áll a Panel Land SRL társaság részéről megerősítést szerezni a személyes adatkezelés vonatkozásában, valamint az adatkezelési tevékenységről, például az adatkezelés módjáról, az adatkezelés céljáról, az adatok címzettjeiről vagy címzettjeinek kategóriáiról stb.;
 3. Helyesbítéshez való jog, azaz jogosult arra, hogy a Panel Land SRL indokolt késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan/indokolatlan személyes adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat; A helyesbítésről/kiegészítésről értesíteni kell minden olyan címzettet, akihez elküldték az adatokat, kivéve azt az esetet, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést jelent.
 4. Törléshez való jog, indokolatlan késedelem nélkül, („az elfelejtéshez való jog”), abban az esetben, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:
  • már nem szükségesek azon célok teljesítéséhez, amelyekre gyűjtötték vagy feldolgozták őket;
  • ha a hozzájárulást visszavonják és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • ha az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok;
  • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • ha a személyes adatokat törvényi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;
 1. Adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben :
  • az érintett személy vitatja az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, az érintett személy pedig ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását igényli;
  • az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat valamely jogának megalapozására, gyakorlására vagy bíróság előtti védelmére;
  • az érintett személy ellenzi az adatkezelést (a direktmarketing kivételével) arra az időtartamra, ameddig ellenőrzik, hogy az üzemeltető törvényes jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett személy jogaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog, azaz (i) jogosul arra, hogy a személyes adatokat rendszerezett, általánosan használt módon és könnyen olvasható formátumban kapja meg, valamint (ii) jogosul arra, hogy ezeket az adatokat a Panel Land SRL egy másik adatfeldolgozóhoz küldje át, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek teljesítettek;
 2. A tiltakozás joga – az adatkezelési tevékenység vonatkozásában ez a jog az alábbiakban megjelölt kérelem benyújtásával gyakorolható;
  • bármikor, minden egyes személy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból, kivéve azokat az eseteket, amikor a Panel Land SRL bizonyítani tudja, hogy olyan törvényes és kényszerítő okokkal rendelkezik, amelyek indokolják az adatkezelést, és amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy törvényes érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, avagy, hogy a cél valamely jog megállapítása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme;

   bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, ha adatait direkt marketing célból kezelik, ha Ön úgy dönt, hogy visszavonja hozzájárulását.

 1. Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntéshozatal hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené;
 2. Jogosult arra, hogy amennyiben szükségesnek véli, a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatósághoz (B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, 1. kerület, Bukarest, postai irányítószám 010336, tel: 0040318059211), illetve az illetékes bírói hatósághoz forduljon, ha személyes adatainak felhasználási módját bármilyen módon megsértették, miután előzőleg értesítette a Panel Land SRL társaságot.

 

VIII. Személyes adatok biztonsága

Tekintettel az adatkezelés összefüggéseire és céljaira, a megvalósítási költségekre, valamint a kezelt adatkategóriákkal járó kockázatokra, a Panel Land SRL technikai és szervezési intézkedéseket foganatosított annak érdekében, hogy biztosítsa az általa kezelt személyes adatok bizalmasságát és integritását.

 

IX. Kiegészítő információk

Ha az Ön egyes adatai hibásak, Ön köteles erről a lehető leghamarabb tájékoztatni az üzemeltetőt.

A fent említett jogok gyakorlása érdekében Ön dátummal és aláírással ellátott írásbeli kérelmet nyújthat be a Panel Land SRL üzemeltetőjének a következő e-mail címre: gdpr@panelland.eu

Mi, a Panel Land SRL társaság, kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolni az Ön kérésére. Ez az időszak szükség esetén két hónappal meghosszabbítható, tekintettel a kérelmek összetettségére és mennyiségére.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogok gyakorlása során adott bármilyen tájékoztatás vagy kérelem ingyenes. Abban az esetben, ha az Ön kérései nyilvánvalóan alaptalanok vagy túlzottak, különösen az ismétlődő jellegük miatt, mi, a Panel Land SRL társaság, jogosultak vagyunk elutasítani az ilyen kérés teljesítését, vagy az adminisztrációs költségek függvényében ésszerű díjat felszámítani, a mi felelősségünk lévén bizonyítani a megkeresés egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegét.

A személyes adatok kezelési módjával és a fent említett jogai gyakorlásával kapcsolatos bármely további kérdés esetén kérjük, írjon a következő e-mail címre: gdpr@panelland.eu.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-használattal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az alábbi linket: https://panelland.eu/politica-cookie/